Kategori arşivi: Ü Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada üzüm çubuğu – asma ağacı görmek

Rüyada asma ağacı görmek, güzel bir kadına işarettir. Rüyada  asmanın kesilmiş dal ve budaklarından bir şeyler aldığını görmek, şerefli bir kadından  gelecek mala delâlet eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada üzüm bağı aldığını görmesi, evlenmek ile tâbir olunur ve o  kişi iyi bir kadınla evlenir.  Rüyada bir asma altında oturduğunu görmek, uzun ömre, dinde salâha, menfaat ve  rızka delâlet eder.

Bir adamın rüyada bir asmanın dallarından su aldığını görmesi, bir kadından gelecek  mirasa ve mala işarettir. Zira asma ağacı zengin kadınla tâbir edilir.  Rüyada başında asma ağacı bittiğini görmek, rüya sahibinin başında açılacak yaraya  delâlet eder.  Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir üzüm bağı satın aldığını veya ona mâlik olduğunu  görmek, şerefli ve varlıklı bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada üzüm görmek

Rüyada üzüm görmek, güzel, devamlı, geniş ve toplu bir rızıktır.  Rüyada mevsimi içinde salkım salkım üzümler görmek, dünyada meydana gelen  ucuzluğa ve bol maişete delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada vaktinde beyaz üzüm görmek, yağmur ve  çiğ ile tâbir olunur.

Beyaz üzüm vaktinde yemek, helal mala delâlet eder. Rüyada  çavuş üzümü yediğini görmek, meşakkatle hâsıl olan mala delâlet eder. Vaktinde  kırmızı üzüm yemek, az bir menfaata işarettir.  Rüyada beyaz ve siyah üzüm görmek, hayra delâlet eder. Rüyada bir salkım üzüm  bulduğunu görmek, bir kadından gelecek toplu mala delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada her vakit siyah ve beyaz üzüm görmek, üç  veeh ile tâbir olunur:

a) Evlat,

b) ilm-i feraiz,

c) Mal.

Rüyada üzüm şırası görmek de üç şekilde tâbir edilir:

a) Hayırlı mal,

b) Güzel hal ve bereket,

c) Gam ve beladan halâs.

Rüyada birçok beyaz üzümler görmek, gündüz yağmuruna, siyah üzümler görmek  gece yağmuruna, beyaz ve siyah karışık üzümler görmek, gece ve gündüz çok  yağmura delâlet eder.

Rüyada mevsiminde görülen üzüm, hayır ve menfaattir. Kadınlardan ve onlar  vasıtasıyla elde edilecek rızka da delâlet eder.  Yine üzüm görmek, güzel ve helal rızka, dostluk ve muhabbete delâlet eder.

Rüyada Üzeyr (a.s.)’ı görmek

Rüyada Üzeyr (a.s.)’ı görmek, ilim, hikmet, marifet, yazı ve tabiat  ilimlerine aşina olmağa ve reisliğe delâlet eder.  Rüyada Üzeyr (a.s.)’ın kendisine tebessüm ettiğini görmek, izzet ve şerefe, nimet ve  affa delâlet eder.  * ÜZGÜN: Rüyada kendisini üzgün ve kederli görmek, müjdeye, ele geçecek nimete  ve sevince delâlet eder.  Rüyada üzgün ve kederli bir kimseyi teselli ettiğini görmek, o kişiyi  menfaatlendirmeye delâlet eder.

Rüyada üzengi görmek

Bir kimsenin rüyada eğersiz tek başına üzengi görmesi, erkek çocuğa  delâlet eder. Eğer ile birlikte görülen üzengi, işinde kendisine itimat olunan bir çocuğa  işarettir.

Rüyada üzenginin ziynetli ve parlak olduğunu görmek, güzel şöhrete,, şerefli mala ve  yüceliğe delâlet eder. Rüyada üzenginin gümüşten olduğunu görmek, huri yüzlü  hizmetçilere işarettir.  Rüyada görülen üzenginin demirden olması, rüya sahibinin güç ve kuvvetine,  kalaydan olması onun işinde yumuşak ve zayii olmasına delâlet eder.

Bazı kere de üzengi görmek, şerefli bir mala delâlet eder. Üzenginin ziynetinin  çokluğu ve parlaklığı reislik ve şöhretin yüceliğidir. Yine üzengi rüyası, güzel ve  müstesna hizmetçiye delâlet eder.  Rüyada eğer için bir veya iki üzengi yaptırdığını görmek, iki hizmetçiye nailiyete  delâlet eder.

Rüyada üzenginin kesildiğini ya da çalındığını görmek, hizmetçilerin  elden çıkmasına delâlet eder.  Bazı kere de üzengi görmek, çetinlik ve meşakkatten kurtulmaya, rahata kavuşmaya  ve yolculuğa delâlet eder. Bazan da iki üzengi, iki nikahlı hanıma veya iki çocuk,  yahut iki hizmetkâra delâlet eder.

Rüyada üveyik görmek

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada üveyik görmek, üç vech ile  tâbir olunur:

a) Zevce,

b) Evlat,

c) Hizmetçi.

Rüyada üveyik görmek, yalancı evlat ile de tâbir olunur. Bundan dolayı kendisine bir  üveyik verildiğini veya üveyik tuttuğunu görmek, rüya sahibinin yalancı bir evladı  olacağına işarettir.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada üveyik görmek, huyu kötü, dini noksan ve  insanlara boyun eğmez bir kadına delâlet eder. Rüyada bir üveyik tuttuğunu veya  kendisine üveyik verildiğini gören kimse, öyle bir kadınla evlenir.  Rüyada evine üveyik kuşu girdiğini görmek, eve girecek hırsıza delâlet eder.

Rüyada üsare (sıkılmış şeylerden çıkan öz su) görmek

Bir kimsenin rüyada üzüm suyu sıktığını görmesi, ucuzluk ve bolluğa  erişmeye delâlet eder. Fakir bir adamın rüyada ve mevsiminde üzüm sıktığını  görmesi, zenginlik ile tâbir olu nur.  Hastanın rüyada üzüm sıktığını görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işarettir/İlim  yolunda olan bir talebenin üzüm sıkması, ilim tahsilinde başarılı olmasına ve Sünnet-i  Seniyye’ye ittibaya delâlet eder.  Yine bir kimsenin rüyada üzüm, incir ve süt karışımı bir şeyi sıktığını görmesi, devlet  ve saltanata, rızık ve menfaata delâlet eder.

Bekâr kadın veya bekâr erkek, rüyada üzüm sıksa, bu rüya onların evlenmesine  işarettir.  Rüyada kıtlık, sıkıntı, üzüntü içinde bulunan insanlardan her biri bir yerde üzüm, incir  ve sair şeyleri sıktıklarını görseler, bu rüya sıkıntıdan kurtulmaya, bolluk ve berekete  kavuşmaya delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Bir kimse rüyada üzüm sıktığını ve şarap yaptığını görse, Yusuf  (a.s.)’ın meşhur kıssasına binaen, o kimse hükümdarın yanında hoşuna giden  şeylere ve haram mala nail olur.

Rüyada ümera – amir görmek

Bir kimsenin rüyada âmirlerden birinin evine geldiğini görmesi, feyz ü  berekete delâlet eder.  Rüyada bir âmirin kendisine gazap ve hiddetle baktığını görmek, bela ve felakete,  emirle beraber bir yatakta yattığını görmek, ondan gelecek bir çok hayır ve berekete  delâlet eder.

Rüyada bir âmirin sofrasında bulunduğunu ve onunla beraber yemek  yediğini görmek, yemek tatlı ise helal mala, acı ve ekşi ise haram mala delâlet eder.  Rüyada bir emirin elinde kılıç olduğu halde süratle yürümekte veya bir ata binmiş  ilerlemekte olduğunu görmek, düşmana karşı zafer bulmaya ve korkudan emin  olmaya delâlet eder.